Inloggen

Algemene Voorwaarden


 

Definities:

 

APRO:                        APRO Products B.V. , ingeschreven onder nummer 65021789 bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.

Opdrachtgever:       Elke wederpartij van APRO Products B.V.ARTIKEL 1: Toepasselijkheid


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop

en verkoop en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van APRO Products B.V. hierna te noemen “APRO ”.

2. De koper c.q. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien

in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke

persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid

als “de consument”. In gevallen waar APRO rechtstreeks overeenkomsten sluit met de

consument en op welke overeenkomsten deze voorwaarden van toepassing zijn, dient hiervoor

eveneens het woord “de wederpartij” te worden gelezen.

 

3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst

indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of

enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het

maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of

opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de

toepassing ervan.

 

6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene

voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.


ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

1. Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of overeenkomsten van koop en

verkoop kunnen zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen.

 

2. Mondelinge afspraken binden de wederpartij eerst nadat deze schriftelijk door de APRO zijn

bevestigd, dan wel zodra de APRO met instemming van de wederpartij een aanvang met de

uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

 

3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of

aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door APRO

bindend.

 

4. APRO is bevoegd, indien naar zijn redelijk oordeel de financiële toestand van de

wederpartij daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen en in

afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Indien deze vooruitbetaling uitblijft of deze zekerheid niet naar APRO redelijk verlangen

wordt verschaft, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring

en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd dat APRO recht heeft op

schadevergoeding, indien daartoe termen zijn, en zonder dat de wederpartij enige aanspraak

op schadevergoeding kan doen gelden.

 

5. Indien ten gevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichting van

APRO redelijkerwijs niet van de gebruiker kan worden verlangd, is deze gerechtigd de

levering op te schorten. Mochten deze omstandigheden langer dan twee maanden duren, dan

zullen beide partijen gerechtigd zijn om de overeenkomst met betrekking tot de door overmacht

getroffen zaken door een enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst te ontbinden.

Onder overmacht zal onder meer maar niet beperkt tot steeds zijn begrepen :

a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;

b. vertraagde of te late levering door de leveranciers van de gebruiker of een van dezen of

door derde(n);

c. vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar

het bedrijf van verkoper of van de gebruikers bedrijf naar de wederpartij wordt bemoeilijkt of belemmerd;

d. import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook.

 

ARTIKEL 3: OVEREENKOMSTEN EN OFFERTES

1. Alle door de wederpartij gedane verzoeken tot levering het zij mondeling, hetzij schriftelijk, vormen voor de wederpartij een bindende overeenkomst. Offertes, prijslijsten, etc. van APRO zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de APRO het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 

2. De door APRO gehanteerde prijzen alsmede de in de overeenkomsten, offertes, prijslijsten

e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer -

doch niet uitsluitend - bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde

derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

 

3. Overeenkomsten zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden onder normale

omstandigheden en gedurende de voor de gebruiker normale werktijden, alsmede op

leveranties van de daarbij benodigde materialen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders

zijn overeengekomen.

 

4. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk of op grond van contractuele afspraken anders zijn

overeengekomen, is in de prijs van de offerte of overeenkomst niet opgenomen. De aan APRO  verstrekte maatvoeringen zijn voor risico van de wederpartij, tenzij het duidelijk aantoonbaar is dat de maatvoering bij verstrekte artikelen foutief is overgenomen.

 

 

5. Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren,

afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts

ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk

schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

6. De in het vorige lid van dit artikel genoemde monsters, brochures, tekeningen e.d. blijven te allen

tijde eigendom van APRO, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn

overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van APRO te worden teruggezonden. Zij

mogen zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker niet worden vermenigvuldigd, noch aan

derden ter inzage worden gegeven.

 

7. APRO heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de overeenkomst c.q. offerte bij de

wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze

kosten heeft gewezen.

 

8. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de

overeenkomst door overheid en/of toeleveranciers wijzigingen worden gebracht in prijzen en/of

gebruiksvoorwaarden, dan is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij

door te berekenen c.q. van toepassing te laten zijn.

 

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft APRO het

recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

 

2. APRO kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade, gebreken die te wijten zijn

aan activiteiten door derden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

3. Derde partijen die namens of in opdracht van APRO werkzaamheden verrichten accepteren

de gedrags- en beleidsregels die voor de correcte uitoefening van bedrijf door de gebruiker van

belang zijn.

 

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

A. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en

goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) tijdig aanwezig zijn;

B. APRO toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden

verricht c.q. leveringen plaats dienen te vinden ;

C. de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht bij aanvang van de montage

dient geschikt te zijn voor het gebruikelijk en onbelemmerd uit kunnen voeren van de

werkzaamheden.

D. op de locatie van de wederpartij, dan wel de door hem aangewezen locatie, waar APRO en/of de door de gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door APRO en/of voornoemde

derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor

hen kosten zijn verbonden;

2. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen,

gereedschappen en machines e.d. die de APRO tijdens de uitvoering van de

werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.

 

3. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De

wederpartij vrijwaart APRO voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of

onvolledig zijn van de gegevens.

 

4. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats

en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.

 

5. Indien niet tijdig aan de voornoemde verplichtingen is voldaan, is APRO gerechtigd de

uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze

verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel

de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 6: NADERE SPELREGELS BIJ OFFERTES/OPDRACHTEN

1. APRO aanvaardt bij offerte geen verantwoordelijkheid voor door of namens de wederpartij

uitgewerkte ontwerpen, tekeningen e.d., noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van

afmetingen, maten, materialen en andere omschrijvingen noch voor voorgeschreven apparatuur,

gereedschappen e.d..

 

2. Ingeval van opdracht neemt APRO bij ontwerpen, tekeningen e.d. die hij niet zelf heeft

gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid

van de gebezigde materialen; zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor in de aanvraag

uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.

 

3. Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar,

dan is APRO verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer

voor de materialen en/of de onderdelen zelf.

 

4. Indien de wederpartij bij opdracht de verantwoordelijkheid voor het door of namens hem gemaakte

ontwerp op APRO wenst over te dragen, dan zal de gebruiker niet gehouden zijn zulks te

aanvaarden dan nadat hem voldoende tijd is gelaten omtrent deze overdracht een beslissing te

nemen, waarbij hij het gehele ontwerp moet kunnen bestuderen en narekenen en hem daartoe

alle daarop betrekking hebbende gegevens en bescheiden moeten zijn verstrekt. Van de

APRO kan niet gevergd worden dat hij zulks kosteloos doet, tenzij reeds uit de aanvraag is

gebleken dat de wederpartij de verantwoordelijkheid op APRO wil overdragen.

 

ARTIKEL 7: LEVERING, LEVERINGSTERMIJNEN

1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten

zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk

schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien APRO zijn verplichtingen uit de

overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden

gesteld.

2. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd

en kan door APRO per transactie worden gefactureerd.

 

3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van

levering.

 

4. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door APRO te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. APRO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de werkzaamheden

te verrichten wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt APRO zich het recht voor de bestelde zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. APRO stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij APRO in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.

 

6. Indien de wederpartij ook na verloop van de door APRO gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft APRO het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q.

verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

 

8. APRO is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

 

ARTIKEL 8: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST

1. APRO kan niet eerder worden verplicht om met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

 

2. Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de APRO niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

3. Indien tijdens de uitvoering van de door APRO aangenomen werken blijkt dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan APRO niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft APRO het recht te vorderen dat de aan de APRO verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. APRO heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door APRO verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.

 

4. Alle onkosten welke door de APRO in het kader van de uitvoering van de overeenkomst

worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van

laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 9: RECLAMATIE EN RETOURZENDINGEN

 

1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te

gaan. Indien de wederpartij zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van APRO te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij APRO 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de APRO .

2. Overige reclamaties dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken

aan APRO te worden gemeld.

3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de

consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 10 van artikel 12 in aanmerking

genomen.

4. Indien bovengemelde reclamaties niet binnen de daar genoemde termijnen aan de APRO zijn

kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

5. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

6. APRO dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek

naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van

de APRO indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf

heeft betuigd.

7. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door APRO te bepalen wijze en in de

originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de

wederpartij, tenzij APRO de reclamatie gegrond verklaart. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de retourzending.

7.1 Commerciële retouren:

A.      Goederen welke geannuleerd worden en/of verkeerd besteld zijn kunnen binnen 2 maanden na verzenddatum geretourneerd worden.

B.      Speciaal voor u bestelde (voor ons geen courante voorraad artikelen) kunnen onder speciale voorwaarden retour worden genomen.

7.2   Retouren niet courante artikelen:

A.      Voor deze retouren zijn de normale retour kosten van toepassing

B.      Op artikelen speciaal voor u besteld wordt 35% van de bruto verkoopwaarde excl. btw. in rekening gebracht

C.      Voor deze artikelen geld ook dat deze, ongebruikt en in onbeschadigde verpakking in overdoos voorzien van het retourformulier retour gestuurd kunnen worden

 

7.3 Retour kosten voor een commerciële retour €. 45,- netto excl. btw. Kosten ompakken daar waar noodzakelijk €. 17.50 netto excl. btw.

 

Deze goederen kunnen retour mits ongebruikt, onbeschadigd en in onbeschadigde verpakking verpakt in overdoos voorzien van retour formulier (in de doos).

 

7.4 Reclamaties / defecte producten.

Goederen welke defect zijn of om andere reden retour worden aangeboden.

A.      Deze goederen dienen in overdoos aangeboden te worden voorzien van retourformulier en klachtomschrijving.

B.      Dit kan uitsluitend na overleg met onze afdeling Aftersales.

C.      Na beoordeling zal het retour gestuurde product beoordeeld worden door onze afdeling Aftersales.

D.      Bij in orde bevonden zal worden overgegaan tot creditering van de goederen

E.       Wordt het door uw aangeboden product na beoordeling geweigerd, defect, beschadigd of onzorgvuldig bij ons aangeboden, versturen wij na schriftelijk overleg de goederen retour of brengen wij kosten in rekening:

 Retour kosten €45,- netto excl. btw.  Kosten voor het ompakken €17,50 netto excl. btw. ??

 

7.5   Goederen die niet geretourneerd kunnen worden:

 

A.      Goederen welke reeds zijn gemonteerd.

B.      Goederen welke de retour termijn van 2 maanden hebben overschreden.

C.      Goederen welke incompleet zijn.

D.      Goederen welke om niet vooraf aangegeven reden onfatsoenlijk verpakt dan wel zonder verpakking worden aangeboden.

 

8. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk

zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclamatie.

9. Ingeval van terechte reclamatie zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel.

 

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

1. APRO kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van APRO, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van APRO - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.

3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is APRO nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.

4. Indien zich in de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van (op)levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de APRO zich die zaken - te zijner keuze -kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.

5. Geen garantie geldt ten aanzien van geringe afwijkingen in kleuren en/of kleursamenstellingen van alle natuurlijke materialen c.q. producten, zoals bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend - glas, hout en/of andere materialen.

 

6. Garantie geldt alleen bij normaal gebruik, normale omstandigheden en slechts waartoe het werk volgens de opdracht is bestemd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7. APRO staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het

(op)geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

8. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen APRO tot vergoeding van vastgestelde schade

kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de

verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

B. In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.

9. Zo door de APRO geleverde zaken en/of apparatuur door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

10. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt APRO de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht welke door de producent gegeven wordt.

11. De wederpartij verliest diens rechten jegens APRO, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart APRO tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoedingen

indien en voor zover:

A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies c.q. adviezen van de

APRO strijdig gebruik, foutief onderhoud en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de

geleverde zaken door de wederpartij;

B. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in bescheiden alsmede andere gegevens e.d. die door of namens de wederpartij aan APRO zijn verschaft en/of voorgeschreven;

C. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan APRO heeft verstrekt en de gebruiker de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd;

D. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld reparaties) aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van APRO;

E. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de APRO.

 

ARTIKEL 11: BETALING

1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn niet volledig is

betaald:

A. zal de wederpartij aan APRO een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2%

per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in

deze als volle maanden aangemerkt;

B. zal de wederpartij, na daartoe door APRO te zijn gemaand, ter zake van

buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en

de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;

C. heeft de APRO het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering,

aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de

wederpartij in rekening te brengen. APRO zal dit in de overeenkomst en/of op de

factuur vermelden.

3. Ter keuze van APRO kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden,

zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

 

4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is APRO bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien APRO het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. A. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op APRO heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de

consument.

 

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. APRO is en blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst.

2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan APRO voorbehouden.

3. Slechts na betaling van het ten gevolge van een gesloten overeenkomst aan APRO verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. Ingeval door de wederpartij een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen gebruik, waardoor de wederpartij niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging openbaarmaking of het anderszins ter kennis brengen van derden.

5. Door het verstrekken van gegevens en (digitale) afbeeldingen aan APRO, verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij APRO in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

 

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. APRO behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens APRO heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

3. Ingeval APRO een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van APRO vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

4. De wederpartij is verplicht APRO terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 14: PAND/WARRANTAGE

1. Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens APRO heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. APRO kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van APRO op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

ARTIKEL 15: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en APRO gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

ARTIKEL 16: OVERMACHT

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe APRO krachtens de met de wederpartij gesloten

overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet nakoming

aan de zijde van APRO, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van APRO, is APRO gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens APRO tot aan dat moment te voldoen.

2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder

meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij APRO, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL 19: ONTBINDING, ANNULERING/OPZEGGING

1. A. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel

6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.

B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.

2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang

van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang

van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan APRO een door APRO nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan APRO te vergoeden. APRO is gerechtigd de kosten, schaden en de gederfde winst te fixeren en, te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen, 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

5. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart de gebruiker ter zake.

6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

ARTIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1. Op de tussen APRO en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een

eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor APRO, door dat recht worden beheerst.

3. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u zonder kosten op aanvraag toegezonden.

Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.

4. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de APRO is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

5. Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat APRO aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

6. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij

die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde

in lid 3 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Datum: 14 december 2017

 

 

-

Professionele koerier

Uw bestellingen worden via een vertrouwde koerier verstuurd. U betaald hiervoor niets extra

-

Stevig verpakt

Uw producten worden professioneel verpakt. Zo voorkomen wij transportschade

-

APRO Service

Bij APRO zijn wij trots op onze service. Elke werkdag staan onze medewerkers voor u klaar

-

Eénvoudig bestellen

Met uw inlogcode kunt u gemakkelijk producten op de site selecteren en direct bestellen

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen